ผู้บริหาร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม IMG_3970-259x300 ผู้บริหาร

ผศ.ดร.ชนัตถา  พลอยเลื่อมแสง

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์