ผู้บริหาร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม chanuttha ผู้บริหาร

ผศ.ดร.ชนัตถา  พลอยเลื่อมแสง

รักษาการคณบดีคณะเภสัชศาสตร์