บุคลากรสายสนับสนุน

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ภายใน
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม sakulthai3 บุคลากรสายสนับสนุน นางสกุลไทย ป้อมมะรัง หัวหน้าสำนักงานคณะเภสัชศาสตร์ 2639
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 บุคลากรสายสนับสนุน นางปาณิสษา  เสนาวงศ์ จนท. บริหารงานทั่วไป (เลขานุการคณบดี) 2625
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3 บุคลากรสายสนับสนุน นางสาวคนึงศรี นิลดี จนท. บริหารงานทั่วไป (งานธุรการ) 2638
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13 บุคลากรสายสนับสนุน นางสาวพลอย ทัพสุริย์ งานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ 2638
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4 บุคลากรสายสนับสนุน นายครินทร์ วิจารณ์ จนท. บริหารงานทั่วไป
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
2659
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6 บุคลากรสายสนับสนุน นางสาวขวัญศิริ ดำคำ นักวิชาการการเงินและบัญช 2626
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม blank_user บุคลากรสายสนับสนุน นางสาวปราถนา ชินฮาต พนักงานการเงินและบัญชี 2626
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 12 บุคลากรสายสนับสนุน นางสาวพิศมัย สอนสา นักวิชาการพัสดุ (งานพัสดุ-ครุภัณฑ์) 2626
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 15 บุคลากรสายสนับสนุน นายราชัน เนื่องวงษา พนักงานพัสดุ (อาคารสถานที่) 2626
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 19 บุคลากรสายสนับสนุน นายวัชร อะโนราช พนักงานขับรถยนต์ 2638
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 16 บุคลากรสายสนับสนุน นางสมจิตร ศรีแก่นจันทร์ นักวิชาการศึกษา (ระดับปริญญาตรี) 2707
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 14 บุคลากรสายสนับสนุน นางพรพิมล ขจรภพ นักวิชาการศึกษา (งานกิจการนิสิต) 2707
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 20 บุคลากรสายสนับสนุน นางสาววีราภรณ์ เชยรัมย์ จนท. บริหารงานทั่วไป (งานแหล่งฝึก) 2659
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 17 บุคลากรสายสนับสนุน นายศุภกร เหล่าทองสาร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 2632
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 18 บุคลากรสายสนับสนุน นายสุภเวช บุตรศรีภูมิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2632
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 8 บุคลากรสายสนับสนุน นางนิตยา นารีจันทร์ พนักงานธุรการ (งานวิจัยและห้องDIC) 2659
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 5 บุคลากรสายสนับสนุน นายกิตติศักดิ์ เกิดชาญ นักวิทยาศาสตร์ 2658
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 9 บุคลากรสายสนับสนุน นางสาวไพฑูรย์ มูลทา ผู้ช่วยสอน (นักวิทยาศาสตร์) 2642
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 7 บุคลากรสายสนับสนุน นางสาวนิชานันท์ สาระราช นักวิทยาศาสตร์  2642
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 11 บุคลากรสายสนับสนุน นางภัชสุภัค มาตะรักษ์ นักวิทยาศาสตร์  2642
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 21 บุคลากรสายสนับสนุน นางสาวรัตนาภรณ์  สมนึก นักวิชาการศึกษา (งานบัณฑิตศึกษา) 2707
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม vorn บุคลากรสายสนับสนุน นายถาวร  จันทะ คนสวน  2626