ติดต่อเรา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม biulding ติดต่อเรา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่ตั้ง : อาคารเภสัชศาสตร์สิรินธร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-754360
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

  ชื่อ-สกุล   ตำแหน่ง   โทรศัพท์ภายใน  
นางสกุลไทย ป้อมมะรัง หัวหน้าสำนักงานคณะเภสัชศาสตร์ 2639
นางปาณิษสา เสนาวงศ์ เลขานุการคณบดี 2635
นางสาวคนึงศรี นิลดี งานธุรการ 2638
นางสาวพลอย ทัพสุริย์ งานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ 2638
นายครินทร์ วิจารณ์ งานนโยบายและแผน 2659
นางสาวขวัญศิริ ดำคำ งานการเงินและบัญชี 2626
นางสาวปราถนา ชินฮาต งานการเงินและบัญชี 2626
นางสาวพิศมัย สอนสา งานพัสดุ-ครุภัณฑ์ 2626
นายราชัน เนื่องวงษา งานอาคารสถานที่ 2626
นายวัชร อะโนราช งานยานยนต์ 2638
นางสมจิตร ศรีแก่นจันทร์ งานวิชาการระดับปริญญาตรี 2707
นางพรพิมล ขจรภพ งานกิจการนิสิต 2707
นางสาววีราภรณ์ เชยรัมย์ งานแหล่งฝึก 2659
นายศุภกร เหล่าทองสาร งานโสตทัศนศึกษา 2632
นายสุภเวช บุตรศรีภูมิ งานคอมพิวเตอร์ 2632
นางนิตยา นารีจันทร์ งานวิจัยและห้องDIC 2659
นายกิตติศักดิ์ เกิดชาญ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 2658
นางสาวไพฑูรย์ มูลทา ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 2642
นางสาวนิชานันท์ สาระราช ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  2642
นางภัชสุภัค มาตะรักษ์ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  2642
นางสาวรัตนาภรณ์  สมนึก งานบัณฑิตศึกษา 2707