คณะกรรมการคณะเภสัชศาสตร์

คณะกรรมการคณะเภสัชศาสตร์

 • คณบดีคณะเภสัชศาสตร์   ตำแหน่ง ประธาน
 • นายแพทย์วีระพันธ์  สุพรรณไชยมาตย์   ตำแหน่ง กรรมการ
 • ศาสตราจารย์ นายแพทย์เรือน สมณะ  ตำแหน่ง กรรมการ
 • ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพร โพธินาม  ตำแหน่ง กรรมการ
 • เภสัชกรเสน่ห์ สุจินพรหม  ตำแหน่ง กรรมการ
 • นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์  ตำแหน่ง กรรมการ
 • ผศ.ดร.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง  ตำแหน่ง กรรมการ
 • ผศ.ดร.พีรยา ศรีผ่อง  ตำแหน่ง กรรมการ
 • ผศ.ดร.เมธิน  ผดุงกิจ  ตำแหน่ง กรรมการ
 • ผศ.ดร.สมศักดิ์  นวลแก้ว  ตำแหน่ง กรรมการ
 • ผศ.ดร.วนิดา  ไทรชมภู  ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ
 • นางปาณิสษา เสนาวงศ์  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ