กลุ่มเภสัชกรรมคลีนิก

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม jantip กลุ่มเภสัชกรรมคลีนิก ผศ.ดร.จันทร์ทิพย  กาญจนศิลป์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม phayom กลุ่มเภสัชกรรมคลีนิก ผศ.ดร.พยอม  สุขเอนกนันท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม achida กลุ่มเภสัชกรรมคลีนิก ผศ.ดร.อชิดา  จารุโชติกมล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม benjamas กลุ่มเภสัชกรรมคลีนิก ผศ.ดร.เบญจมาศ  คุชนี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม tananun กลุ่มเภสัชกรรมคลีนิก ผศ.ดร.ธนนรรจ์  รัตนโชติพานิช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม aonchida กลุ่มเภสัชกรรมคลีนิก ผศ.ดร.อรอนงค์  วลีขจรเลิศ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม pawitra กลุ่มเภสัชกรรมคลีนิก ผศ.ดร.ปวิตรา  พูลบุตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม peeraya กลุ่มเภสัชกรรมคลีนิก ผศ.ดร.พีรยา  ศรีผ่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม rojares กลุ่มเภสัชกรรมคลีนิก ผศ.ดร.รจเรศ  หาญรินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม weerapol กลุ่มเภสัชกรรมคลีนิก ผศ.วิระพล  ภิมาลย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม pattarin กลุ่มเภสัชกรรมคลีนิก ผศ.ดร.ภัทรินทร์  กิตติบุญญาคุณ

อาจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม parimok กลุ่มเภสัชกรรมคลีนิก ผศ.ดร.ปาริโมก  เกิดจันทึก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม wanarut กลุ่มเภสัชกรรมคลีนิก อ.ดร.วนรัตน์  อนุสรณ์เสงี่ยม

อาจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ratree กลุ่มเภสัชกรรมคลีนิก ผศ.ดร.ราตรี  สว่างจิตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม somkid กลุ่มเภสัชกรรมคลีนิก อ.ดร.สมคิด  เจนกลาง

อาจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม saitip กลุ่มเภสัชกรรมคลีนิก ผศ.ดร.สายทิพย์  สุทธิรักษา

อาจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม pornchanok กลุ่มเภสัชกรรมคลีนิก อ.พรชนก  ศรีมงคล

อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม panumas กลุ่มเภสัชกรรมคลีนิก อ.ภาณุมาศ  ภูมาศ

อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม surajchada กลุ่มเภสัชกรรมคลีนิก อ.ดร.สุรัชดา  ชนโสภณ

อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม pattarapol กลุ่มเภสัชกรรมคลีนิก อ.ภัทรพล  เพียรชนะ

อาจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม teerapong กลุ่มเภสัชกรรมคลีนิก ผศ.ธีระพงษ์  ศรีศิลป์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม krongkwan กลุ่มเภสัชกรรมคลีนิก อ.ครองขวัญ  ดวงพาวัง

อาจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม arreerut กลุ่มเภสัชกรรมคลีนิก อ.อารีรัตน์  ลีละธนาฤกษ์

อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม pawit กลุ่มเภสัชกรรมคลีนิก อ.ปวิช  พากฏิพัทธ์

อาจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม pemmarin กลุ่มเภสัชกรรมคลีนิก อ.เปมรินทร์  โพธิสาราช

อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม piangkwan กลุ่มเภสัชกรรมคลีนิก อ.เพียงขวัญ  ศรีมงคล

อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม thacha กลุ่มเภสัชกรรมคลีนิก อ.ธชา ผา สุข
อาจารย์