กลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์สังคม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม somsakapa กลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์สังคม อ.ดร.สมศักดิ์  อาภาศรีทองสกุล

อาจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม chanuttha กลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์สังคม ผศ.ดร.ชนัตถา  พลอยเลื่อมแสง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม surasak กลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์สังคม ผศ.ดร.สุรศักดิ์  ไชยสงค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม issara กลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์สังคม ผศ.อิสรา  จุมมาลี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม krissnee กลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์สังคม ผศ.ดร.กฤษณี  สระมุณี

อาจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม tanapong กลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์สังคม อ.ธนพงศ์  ภูผาลี

อาจารย์

 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม tarinee กลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์สังคม อ.ธารินี  ศรีศักดิ์นอก

อาจารย์