กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม metin กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์ ผศ.ดร.เมธิน  ผดุงกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม somsak กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์ ผศ.ดร.สมศักดิ์  นวลแก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม wanida กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์ ผศ.ดร.วนิดา  ไทรชมภู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ruchilak กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์ อ.ดร.รุจิลักขณ์  รัตตะรมย์

อาจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม pornpan กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์ ผศ.ดร.พรพรรณ  เหล่าวชิระสุวรรณ

อาจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม sakulrat กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์ ผศ.ดร.สกุลรัตน์  รัตนาเกียรติ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม bunlue กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์ ผศ.ดร.บรรลือ  สังข์ทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม prasobaon กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์ ผศ.ดร.ประสบอร  รินทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม cathaleeya กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์ ผศ.ดร.คัทลียา  เมฆจรัสกุล

อาจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม wanwisa กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์ อ.ดร.วันวิสาข์  คุณะวัฒนกุล

อาจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม chawannuch กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์ อ.ดร.ชวัลนุช  มัดจุปะ

อาจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม kreepol กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์ อ.กรีพล  แม่นวิวัฒนกุล

อาจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม taweesak กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์ อ.ดร.ทวีศักดิ์  ธรรมราช

อาจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม supagunya กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์ อ.ศุภกัญญา กุมกาญจนะ

อาจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม blank กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์ อ.ณัฐพงษ์  วิชัย

อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)