ยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตบัณฑิตที่มีหัวใจรับใช้ชุมชน โดยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ภายใต้แนวคิด Outcome based education รวมทั้งสร้างความพร้อมเข้าสู่สากล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมด้านเภสัชศาสตร์เพื่อแก้ปัญหายาและสุขภาพในชุมชน ต่อยอดเชิงพาณิชย์ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมงานบริการวิชาการที่มุ่งเน้นตอบแทนสังคม นำชุมชนสู่การสร้างเสริมสุขภาพและการใช้ยาอย่างเหมาะสม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และส่งเสริมการใช้สมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการมีสุขภาวะที่ดีของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ด้วยการบริหารจัดการองค์กร รวมถึงทรัพยากรและสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ตามหลักธรรมาภิบาล

 

แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติราชการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดาวน์โหลดเอกสาร