อาจารย์กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์

อ ชวัลนุช

หัวหน้ากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์
อาจารย์ ดร.ภญ.ชวัลนุช มัดจุปะ
Email : chawannuch.m@msu.ac.th