อาจารย์กลุ่มวิชา เภสัชกรรมคลินิก

อ วนรัตน์

หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมคลินิก

อาจารย์ ดร.ภญ.วนรัตน์ อนุสรณ์เสงี่ยม
Email : wanarat.a@msu.ac.th

อ ครองขวัญ

อาจารย์ ภญ.ครองขวัญ ดวงพาวัง
(ลาศึกษาต่อ)
Email : krongkwan.d@msu.ac.th

ณัฐวัติ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์
Email : nattawat.t@msu.ac.th