อาจารย์กลุ่มวิชา เภสัชกรรมคลินิก

อ วนรัตน์

หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมคลินิก

อาจารย์ ดร.ภญ.วนรัตน์ อนุสรณ์เสงี่ยม
Email : wanarat.a@msu.ac.th