การรับเข้าศึกษา

การสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำปีการศึกษา 2565

รอบ

จำนวนรับ

คุณสมบัติ

TCAS 1

โครงการเด็กดีมีที่เรียน

5

GPAX  = 3.00

GPA ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ขั้นต่ำ

ของ 4 ภาคเรียน วิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี = 3.00

1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ได้รับรางวัลและการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นที่ประจักษ์เกี่ยวกับจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือสังคมหรือคุณธรรม จริยธรรม อย่างน้อยในระดับจังหวัดขึ้นไป โดยขอให้ผู้สมัครระบุรางวัลที่โดดเด่นในใบสมัครให้ชัดเจน (ต้องเป็นรางวัลที่ได้รับในระดับ ม.4-6)

2. ผู้สมัครต้องส่งเรียงความ หัวข้อ “เพราะเหตุใดฉันถึงอยากเป็นเภสัชกร” ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4  (ฟอนต์ TH Sarabun PSK ขนาดอักษร 16)

 โครงการ วม.ว 3 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.50

4. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 ภาคเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ขั้นต่ำ 3.50

5. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 ภาคเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขั้นต่ำ 3.50

TCAS2

Quota

67 – ค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐานวิชาสามัญ 90%

ประกอบด้วย ภาษาไทย 10%, คณิตศาสตร์1 15%, สังคมศึกษา 10%, ฟิสิกส์ 15%, ภาษาอังกฤษ 10%, เคมี 15%, ชีววิทยา 15%

– ค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน GAT วิชาความถนัดทั่วไป 10 %

TCAS 3 

โครงการ กสพท.

10

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกตามโครงการ กสพท

โครงการ Admission

3 – ค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐานวิชาสามัญ  80%  ประกอบด้วย

คณิตศาสตร์ 1  20%, ภาษาอังกฤษ 20%, ฟิสิกส์ เคม ชีววิทยา 40%

– ค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน GAT วิชาความถนัดทั่วไป 20 %

รวม
     88

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม