IMG_4985

นายชัยรัตน์ แก้วบูโฮม
ผู้ช่วยเภสัชกร
chairat_1986@hotmail.co.th
หมายเลขภายใน 2355

นางต๋อย ละมุน
แม่บ้าน
หมายเลขภายใน 2355

นายทวี ภัศดร
พนักงานขับรถยนต์
หมายเลขภายใน 2355

นางสาวธนพร อรัญโชค
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขภายใน 2355

นายธีระพล บุญพิมาย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
หมายเลขภายใน 2355

นางสาวปาริชาต จงกลกลาง
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
หมายเลขภายใน 2355

นางมลฤดี  สายนาค
mon_ubook@hotmail.com
หมายเลขภายใน 2355

นางสาววริษา ลิขิตวาสนา
actart1@hotmail.com
หมายเลขภายใน 2355

นางสาวศตพร อิสาสะวัน
นักวิชาการศึกษา
หมายเลขภายใน 2355

นายสุทธิศักดิ์ แก้วบูโฮม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
หมายเลขภายใน 2355

นายอรรถพล อุทัยเรือง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขภายใน 2355