หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยอายุรกรรม

หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยอายุรกรรม

(Certificate Short Course Training Program in Pharmaceutical Care in Internal Medicine)

รุ่นที่ ปีการศึกษา รอบที่ ระยะเวลาฝึกอบรม สถานที่ ค่าลงทะเบียน ลงทะเบียน
1 2563 1 4 พฤษภาคม –
31 สิงหาคม 2563
คณะเภสัชศาสตร์ 25,000 บาท/คน/รอบ*** เต็ม
1 2563 2 5 ตุลาคม 2563 –
31 มกราคม 2564
คณะเภสัชศาสตร์ 25,000 บาท/คน/รอบ*** เต็ม
2 2564 1 1 พฤษภาคม –
31 สิงหาคม 2564
คณะเภสัชศาสตร์ 25,000 บาท/คน/รอบ*** เต็ม
2 2564 2 1 ตุลาคม 2564 –
31 มกราคม 2565
คณะเภสัชศาสตร์ 25,000 บาท/คน/รอบ***
เต็ม
3 2565 1 1 พฤษภาคม –
31 สิงหาคม 2565
คณะเภสัชศาสตร์ 25,000 บาท/คน/รอบ***
เต็ม
3 2565 2 1 ตุลาคม 2565 –
31 มกราคม 2566
คณะเภสัชศาสตร์ 25,000 บาท/คน/รอบ***
สมัครที่นี่ 

รายละเอียดหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
————————————-
รุ่นที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 รับผู้เข้าอบรม จำนวน 2 รอบ (16สัปดาห์) รอบละ 2 คน

รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 – 31 สิงหาคม 2565
รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มกราคม 2566

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม
ภาษาอังกฤษ: Certificate Short Course Training Program in Pharmaceutical Care

2. ประกาศนียบัตร
ภาษาไทย: ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาอายุรกรรม)
ภาษาอังกฤษ: Certificate in Pharmacy (Internal medicine)

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
3.1 วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย
3.2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

4. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการอบรม
4.1 เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
4.2 เป็นผู้ที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และไม่เคยถูกลงโทษในคดีทางจรรยาบรรณในระยะ 2 ปี ก่อนที่จะสมัครเข้ารับการอบรม
4.3 เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริบาลผู้ป่วยหรือมีความสนใจในงานด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม

***ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 25,000 บาท/คน/รอบ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร.ภก.เปมรินทร์ โพธิสาราช Email : pemmarin.p@msu.ac.th