คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม faculty of pharmacy mahasarakham university

"รอบรู้เรื่องยา นำประชาสร้างสุขภาพ" คณะเภสัชศาสตร์อันดับหนึ่งด้านเภสัชกรรมที่มีชุมชนเป็นฐาน

 

การจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบวิชาชีพให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพที่ทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานของวิชาชีพ

ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน หรือพัฒนาหลักสูตร ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์

เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของชุมชน สำรวจชุมชน การเยี่ยมบ้าน เรียนรู้การและทำนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชน

ผลิต วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ให้บริการโดยมีเภสัชกรประจำร้านตลอดระยะเวลาทำการ

สนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศ โครงการแลกเปลี่ยน ประสานงานการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ และภาพลักษณ์ในระดับสากล