ขั้นตอนที่ 2.
โอนเงินเข้าบัญชี
415-070480-9

ธ.ไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี
การประชุมวิชาการและบริการวิชาการคณะเภสัชศาสตร์
(กรณีโอนต่างธนาคาร อาจแสดง ขื่อ ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง)

ขั้นตอนที่ 3.
แจ้งชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 4.
ระบบตรวจสอบข้อมูล และยืนยันผลการชำระเงิน

ทั้งหมด
แสดงรายการที่ 1 ถึง 30 จากทั้งหมด 126 รายการ
# คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ประเภทการสมัคร ค่าลงทะเบียน รายละเอียด
1 ภญ. ปวิตรา พูลบุตร ออนไลน์ 300 บาท
2 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร ออนไลน์ 300 บาท
3 นาย อัสฮา อดุลย์ฺรอหมาน ออนไลน์ 300 บาท
4 ผู้ช่วยศาตราจารย์ เบญจมาศ คุชนี ออนไลน์ 300 บาท
5 ผู้ช่วยศาตราจารย์ นาฏศจี นวลแก้ว ออนไลน์ 300 บาท
6 นาย นิพนธ์ แก้วต่าย ออนไลน์ 300 บาท
7 ผู้ช่วยศาตราจารย์ รุจิลักขณ์ รัตตะรมย์ ออนไลน์ 300 บาท
8 ผู้ช่วยศาตราจารย์ สมศักดิ์ นวลแก้ว ออนไลน์ 300 บาท
9 ผู้ช่วยศาตราจารย์ จุไรรัตน์ บุญรวบ ออนไลน์ 300 บาท
10 ภญ. สุนีย์ จันทร์สกาว ออนไลน์ 300 บาท
11 ภญ. นิลุบล สุนทรา ออนไลน์ 300 บาท
12 รองศาตราจารย์ วิระพล ภิมาลย์ ออนไลน์ 300 บาท
13 นาย ปรมินทร์ ผาแก้ว ออนไลน์ 300 บาท
14 ภญ. วรัญญา อรุโณทยานันท์ ออนไลน์ 300 บาท
15 อาจารย์ สุวิภา อินต๊ะเขียว ออนไลน์ 300 บาท
16 นางสาว วันดี นันท์วิฑิตพงศ์ ออนไลน์ 300 บาท
17 นาย สุภเวช บุตรศรีภูมิ ออนไลน์ 300 บาท
18 อาจารย์ ชลดา จัดประกอบ ออนไลน์ 300 บาท
19 อาจารย์ ณลิตา ไพบูลย์ ออนไลน์ 300 บาท
20 นางสาว สถาพร สัตย์ซื่อ ออนไลน์ 300 บาท
21 นางสาว วิไลลักษณ์ สุกใส ออนไลน์ 300 บาท
22 นางสาว ภัทราพร ภาโนมัย ออนไลน์ 300 บาท
23 นางสาว ดารีนา ใจเสรี ออนไลน์ 300 บาท
24 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ปราณี ศรีราช ออนไลน์ 300 บาท
25 นางสาว รัชฎาวรรณ อรรคนิมาตย์ ออนไลน์ 300 บาท
26 นางสาว พรรณนิภา เจ๊กแตงพะเนาว์ ออนไลน์ 300 บาท
27 นาย ศุภกร แนมพลกรัง ออนไลน์ 300 บาท
28 นางสาว จิระนุช นิตยาธารีกุล ออนไลน์ 300 บาท
29 นางสาว พัตราภรณ์ สบู่หอม ออนไลน์ 300 บาท
30 ภญ. ชบาไพร โอวาทฬารพร ออนไลน์ 300 บาท
** หมายเหตุ **
ลงทะเบียน ราคา 300 บาท (แบบ Online)
ตลอดระยะเวลาการลงทะเบียน
แสดงรายการที่ 1 ถึง 30 จากทั้งหมด 126 รายการ