ขั้นตอนที่ 2.
โอนเงินเข้าบัญชี

415-070480-9

ธ.ไทยพาณิชย์


ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการและบริการวิชาการคณะเภสัชศาสตร์
(กรณีโอนต่างธนาคาร อาจแสดง ขื่อ ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง)

ขั้นตอนที่ 3.
แจ้งชำระเงินระบบตรวจสอบข้อมูล และยืนยันผลการชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 4.
ส่ง Abstract
ทั้งหมด
แสดงรายการที่ 1 ถึง 30 จากทั้งหมด 119 รายการ
# คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ประเภทการสมัคร ค่าลงทะเบียน รายละเอียด
1 นาย สุภเวช บุตรศรีภูมิ บุคคลทั่วไป 500 บาท
2 นาย ศุภกร เหล่าทองสาร นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้นำเสนอผลงานวิจัย 500 บาท
3 นาย ชาญชัย บุญเชิด บุคคลทั่วไป 500 บาท
4 อาจารย์ ศิราณี ยงประเดิม บุคคลทั่วไป 500 บาท
5 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ อาจารย์ SAP จากสถาบันภาคีร่วมจัด 1000 บาท
6 ภก. อะลาวีย์ หมาดทิ้ง บุคคลทั่วไป 500 บาท
7 ภญ. ทิวลิป เปรมปรี บุคคลทั่วไป 500 บาท
8 ภก. ยืนยง ไชยยงค์ นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้นำเสนอผลงานวิจัย 500 บาท
9 นางสาว ธีรนุช พรหมจันทร์ นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้นำเสนอผลงานวิจัย 500 บาท
10 ภก. ดร.สุมิตรา อ่อนพรรณา บุคคลทั่วไป 500 บาท
11 นาง กมลวรรณ ตันติพิวัฒนสกุล บุคคลทั่วไป 500 บาท
12 อาจารย์ ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี บุคคลทั่วไป 500 บาท
13 นาง นงพงา ศรีสวัสดิ์ นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้นำเสนอผลงานวิจัย 500 บาท
14 นาง สุธิดา บุญยศ บุคคลทั่วไป 500 บาท
15 ศาตราจารย์ อัญชลี เพิ่มสุวรรณ อาจารย์ SAP จากสถาบันภาคีร่วมจัด 1000 บาท
16 อาจารย์ ดร.ชิดชนก เรือนก้อน อาจารย์ SAP จากสถาบันภาคีร่วมจัด 1000 บาท
17 ผู้ช่วยศาตราจารย์ รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์ อาจารย์ SAP จากสถาบันภาคีร่วมจัด 1000 บาท
18 ผู้ช่วยศาตราจารย์ เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์ อาจารย์ SAP จากสถาบันภาคีร่วมจัด 1000 บาท
19 ผู้ช่วยศาตราจารย์ พักตร์วิภา สุวรรณพรหม อาจารย์ SAP จากสถาบันภาคีร่วมจัด 1000 บาท
20 รองศาตราจารย์ หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล อาจารย์ SAP จากสถาบันภาคีร่วมจัด 1000 บาท
21 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ยงยุทธ เรือนทา อาจารย์ SAP จากสถาบันภาคีร่วมจัด 1000 บาท
22 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ศิริตรี สุทธจิตต์ อาจารย์ SAP จากสถาบันภาคีร่วมจัด 1000 บาท
23 ผู้ช่วยศาตราจารย์ นันทวรรณ กิตติกรรณากรณ์ อาจารย์ SAP จากสถาบันภาคีร่วมจัด 1000 บาท
24 อาจารย์ สุรพล โนชัยวงศ์ อาจารย์ SAP จากสถาบันภาคีร่วมจัด 1000 บาท
25 รองศาตราจารย์ ดุจฤดี ชินวงศ์ อาจารย์ SAP จากสถาบันภาคีร่วมจัด 1000 บาท
26 ผู้ช่วยศาตราจารย์ กฤษณี สระมุณี อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม บาท
27 ผู้ช่วยศาตราจารย์ พีรยา ศรีผ่อง อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม บาท
28 ผู้ช่วยศาตราจารย์ พรพรรณ เหล่าวชิระสุวรรณ อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม บาท
29 ผู้ช่วยศาตราจารย์ เมธิน ผดุงกิจ อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม บาท
30 รองศาตราจารย์ วิระพล ภิมาลย์ อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม บาท
** หมายเหตุ ค่าลงทะเบียน **
  • อาจารย์ SAP จากสถาบันภาคีร่วมจัด 1,000 บาท
  • นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้นำเสนอผลงานวิจัย 500 บาท
  • บุคคลทั่วไป 500 บาท
  • ตลอดระยะเวลาการลงทะเบียน
    แสดงรายการที่ 1 ถึง 30 จากทั้งหมด 119 รายการ