การส่งผลงาน

รูปแบบการนำเสนอผลงาน

วันเริ่มรับลงทะเบียนและรับผลงาน :: 04 มิ.ย. 2562
วันสิ้นสุดการรับผลงาน :: 31 ธ.ค. 2562 (อัพเดท!!)
วันสิ้นสุดการรับลงทะเบียน :: 15 ม.ค. 2563
วันสิ้นสุดการแก้ไขผลงาน :: 31 ธ.ค. 2562
วันสิ้นสุดการแจ้งชำระเงิน :: 15 ม.ค. 2563

รูปแบบการจัดพิมพ์บทความ (รูปแบบ Oral Presentation)

ดาวน์โหลดรูปแบบการนำเสนอ Oral Presentation

รูปแบบการจัดทำผลงาน (รูปแบบ Poster Presentation)

ดาวน์โหลดรูปแบบการนำเสนอ Poster Presentation

Copyright ศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) © 2019. All rights reserved.