กำหนดการงานประชุมวิชาการ ศคภท. ประจำปี 2562

ประชุมวิชาการ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท) ประจำปี 2562

หัวข้อ พัฒนาตน พัฒนางาน สร้างสรรค์นวัตกรรม สู่ความเป็นเลิศ  

ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563

ณ โรงแรม เอสตะวัน ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม

วันที่  5 กุมภาพันธ์ 2563

16.00 - 18.00 น.  ประชุมคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมทองหลังพระ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม

18.00 น. ร่วมรับประทานอาหาร (ร้านตำกระเทย)

 

 วันที่  6 กุมภาพันธ์ 2563

08.30 - 9.00 น.      ลงทะเบียน

09.00 - 9.15 น. เปิดงานโดยท่านอธิการบดี กล่าวรายงานโดยคณบดี

09.15 - 12.00 น.   วิทยากร บรรยายเรื่อง พัฒนาตน พัฒนางาน สร้างสรรค์นวัตกรรม สู่ความเป็นเลิศ

                               โดย ผศ.ดร.ปรีดา ไชยา ( คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม )

                               จากสถาบันจอร์นโรเบิร์ตพาวเวอร์

12.00 - 13.00 น.    รับประทานอาหารเที่ยง

13.00 - 16.00 น.   แยกห้องนำเสนอ ผลงาน Poster presentation/ Oral presentation

                              -ห้องที่ 1 นำเสนอพัฒนาสำนักงาน Oral presentation

                              -ห้องที่ 2 แลป Oral presentation

                              -ลานด้านหน้าห้องประชุม Poster presentation

18.00 - 18.30  น. ลงทะเบียนงานเลี้ยง

18.30 - 18.40 น. คณบดีกล่าวเปิดงาน

18.40 - 22.00 น. งานเลี้ยง อีสานม่วนซื่น

**หมายเหตุ--  พาเยี่ยมชมวัดป่าวังน้ำเย็น ช่วงเวลา 16.30 - 17.30

 

วันที่  7 กุมภาพันธ์ 2563  (เสื้อสีแสด)

08.30 - 9.00 น. ลงทะเบียน

09.00 - 10.30 น. บรรยาย เรื่อง คนสำราญ งานสำเร็จ โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

10.30 - 12.00 น. มอบรางวัล  พิธีส่งมอบธง  ปิดงาน

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

13.00 น. เรียนรู้วัฒนธรรมอีสาน วัดหนองหูลิง  สะพานไม้แกดำ

17.00 น. ไปส่งสนามบินขอนแก่น  (เที่ยวบิน 19.00 น.)

 

**หมายเหตุ รับประทานอาหารว่างในห้องประชุม