รายละเอียดงานประชุม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.)
จัดงานประชุมวิชาการศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.)ประจำปี 2562
ภายใต้หัวข้อ "พัฒนาตน พัฒนางาน สร้างสรรค์นวัตกรรม สู่ความเป็นเลิศ" ในการนี้จึงขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์จากทุกสถาบันการศึกษา เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ศคภท ณ จังหวัดมหาสารคาม
"พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักศิลานคร"

ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม เอสตะวัน อ.เมือง จ.มหาสารคาม

ดาวน์โหลด เอกสารโครงการ กำหนดการ และหนังสือเชิญประชุม

ดาวน์โหลดเอกสาร   


การนำเสนอผลงาน

สำหรับประเภทของผลงานในการนำเสนอในปีนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
  1. ผลงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ
  2. ผลงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบงานสำนักงาน
  3. ผลงานนวัตกรรม
โดยนำเสนอทั้งในรูปแบบ Oral และ Poster Presentation 
 

ตัวอย่าง รูปแบบการนำเสนอผลงาน Poster Presentation


สถานที่สำหรับจัดประชุมวิชาการ

โรงแรม เอสตะวัน อ.เมือง จ.มหาสารคาม

แบบฟอร์มการจองห้องพัก

แบบฟอร์มการจองห้องพัก

 

 

"เฮฮาอีสานม่วนซืน"

นอกจากการประชุมวิชาการแล้ว ยังมีกิจกรรมงานเลี้ยงช่วงเย็น เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ของเครือข่ายสายสนับสนุน โดยปีนี้ คณะผู้จัดงาน ขอเชิญชวนสมาชิก ศคภท ทุกท่านร่วมแต่งกายงานเลี้ยงช่วงเย็นในตีม (Theme)  "เฮฮาอีสานม่วนซืน"  โดยมีตัวอย่างการแต่งกายดังนี้

ขอขอบคุณภาพจาก https://f.ptcdn.info/256/046/000/oe46sn4jvb2JGYu9wDr-o.jpg

1

https://i.pinimg.com/originals/9a/1a/63/9a1a6387064021a5a35e84bc89c209ef.jpg

2

https://scontent-fbkk5-7.us-fbcdn.net/v1/t.1-48/1426l78O9684I4108ZPH0J4S8_842023153_K1DlXQOI5DHP/dskvvc.qpjhg.xmwo/w/data/1122/1122361-img.tgdiyb.0.jpg

3

https://i.pinimg.com/originals/0c/64/4e/0c644ed82d0efc45c2bfef6b12982c0c.jpg

4

ขอขอบคุณภาพจาก

1. https://f.ptcdn.info/256/046/000/oe46sn4jvb2JGYu9wDr-o.jpg

2. https://i.pinimg.com/originals/9a/1a/63/9a1a6387064021a5a35e84bc89c209ef.jpg

3.  https://scontent-fbkk5-7.us-fbcdn.net/v1/t.1-48/1426l78O9684I4108ZPH0J4S8_842023153_K1DlXQOI5DHP/dskvvc.qpjhg.xmwo/w/data/1122/1122361-img.tgdiyb.0.jpg

4. https://i.pinimg.com/originals/0c/64/4e/0c644ed82d0efc45c2bfef6b12982c0c.jpg