Register Online
 
   เข้าระบบ :
อีเมล์ :
รหัสผ่าน:


      ลงทะเบียน

      ลืมรหัสผ่าน


Register Online

กำหนดการลงทะเบียน

วันเริ่มรับลงทะเบียนและรับผลงาน :: 04 มิ.ย. 2562
วันสิ้นสุดการรับผลงาน :: 10 ม.ค. 2563
วันสิ้นสุดการรับลงทะเบียน :: 15 ม.ค. 2563
วันสิ้นสุดการแก้ไขผลงาน :: 10 ม.ค. 2563
วันสิ้นสุดการแจ้งชำระเงิน :: 15 ม.ค. 2563
การรับใบเสร็จ :: รับด้วยตนเอง หน้างาน
อัตราค่าลงทะเบียน
โอนเงินภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2562 โอนเงินตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 ถึง 15 ม.ค. 2563
2,200 บาท 2,500 บาท

   

  Update !! ไซส์เสื้อ (แก้ไขล่าสุด 16 ม.ค. 2563)


  รอบอก/ความยาว

  ไซส์

  34”/25”

  S

  36”/27”

  M

  40”/29”

  L

  44”/31”

  XL

  48”/32”

  2XL

  50”/33”

  3XL

  52”/34”

  4XL


  คู่มือการใช้ระบบลงทะเบียน

 • ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถอ่านคู่มือสำหรับลงทะเบียน ส่งผลงาน และหลักฐานการโอนเงินได้ที่นี้ • ขั้นตอนการลงทะเบียน

  1.ชำระเงิน

 • โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อ

  การประชุมวิชาการและบริการวิชาการ โดย (นางสาวชนัตถา พลอยเลื่อมแสง)

  เลขที่ : 438-2-94586-5

  ธนาคารทหารไทยจำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยมหาสารคาม


  *** ทั้งนี้ ผู้จัดการประชุมพิจารณาค่าลงทะเบียนจากวันที่โอนเงินเป็นหลัก ดังนั้นขอความกรุณาชำระเงินตามวันที่กำหนด

 • 2.แจ้งการชำระเงิน

 • หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งอีเมล์ตามที่ท่านลงทะเบียนไว้ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนอีกครั้ง
  เมื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ให้เข้าระบบฯ เพื่อทำการอัพโหลดหลักฐานการโอนเงิน
 • หากผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือสถาบันเดียวกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
  สามารถโอนเงินร่วมกันในครั้งเดียวได้ โดยเขียน ชื่อ – สกุล ในสำเนาใบโอนให้ชัดเจน
  และอัพโหลดไฟล์การชำระเงินในระบบลงทะเบียนทุกท่าน

 • การโอนเงินให้โอนเงินผ่านทางหน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือผ่านบัตรเงินด่วน (ATM) หรือผ่านบริการทางอินเตอร์เน็ทเท่านั้น

 • 3.กรณีขอรับเงินคืน

 • กรณีผู้เข้าร่วมประชุมโอนเงินแล้ว มีความประสงค์ขอรับเงินคืนค่าลงทะเบียนเนื่องจากเหตุส่วนตัว ทางผู้จัดการประชุมจะหักเงินค่าลงทะเบียนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ดังนี้
  • หากลงทะเบียนและโอนเงินภายในวันที่ 30 พ.ย. 2562 คืนค่าลงทะเบียน 50 % (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)
  • โอนเงินตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2562 ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน

 • ที่พักแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

 • สำหรับการสำรองที่พัก ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถติดต่อและยืนยันห้องพักด้วยตนเอง
 • โรงแรม เอสตะวัน อ.เมือง จ.มหาสารคาม


Organized by

พัฒนาระบบโดย : ภานุชญา มณีวรรณ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
Copyright © 2020 , all rights reserved