การรายงานโครงการทั้งหมดปีงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงาน รายงานรอบ 6 เดือน รายงานรอบ 9 เดือน รายงานรอบ 12 เดือน
ดาวโหลดไฟล์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ
งบประมาณอนุมัติ
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ไฟล์
สถานะการดำเนินโครงการ
6320919051 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 1. อ.ดร.รุจิลักขณ์ รัตตะรมย์
52,000.00 บาท
Loading...
6320919054 พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย ไม่มี
615,000.00 บาท
Loading...
6320919057 ประชุมวิชาการเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) 1. นางปัญจภา สมันจิตร
143,000.00 บาท
Loading...
6320919052 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ปี 2563 1. อ.ดร.รุจิลักขณ์ รัตตะรมย์
198,000.00 บาท
Loading...
6320919053 ประกันคุณภาพการศึกษา 1. ผศ.ดร.บรรลือ สังข์ทอง
104,000.00 บาท
Loading...
6320919049 จุดประกายเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและชำนาญการ 1. อ.ดร.รุจิลักขณ์ รัตตะรมย์
65,000.00 บาท
Loading...
6320919059 จัดการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ไม่มี
24,000.00 บาท
Loading...
6320919048 Go Green in the Pharmacy 1. อ.ดร.รุจิลักขณ์ รัตตะรมย์
95,000.00 บาท
Loading...
6320919047 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1. นางปัญจภา สมันจิตร
35,000.00 บาท
Loading...
6320919050 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน 1. นางปัญจภา สมันจิตร
65,000.00 บาท
Loading...
6320919055 พัฒนาคณะเภสัชศาสตร์สู่สากล 1. ผศ.ดร.พยอม สุขเอนกนันท์ โอล์สัน
265,400.00 บาท
Loading...
6320919064 พัฒนานิสิตจิตอาสา ระดับบัณฑิตศึกษา 1. ผศ.ดร.ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ
15,000.00 บาท
Loading...
6320919063 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 1. ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์
40,000.00 บาท
Loading...
6320919065 พัฒนาหลักสูตรหลังปริญญาและหลักสูตรอบรมระยะสั้น 1. ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์
30,000.00 บาท
Loading...
6320919072 สนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์นิสิต ภม. (เภสัชกรรมปฐมภูมิ) 1. ผศ.ดร.กฤษณี สระมุณี
200,000.00 บาท
Loading...
6320919073 ปรับปรุงหลักสูตร ภม. (เภสัชกรรมปฐมภูมิ) 1. ผศ.ดร.กฤษณี สระมุณี
27,000.00 บาท
Loading...
6320919074 พัฒนาศักยภาพนิสิต ภม. (เภสัชกรรมปฐมภูมิ) 1. ผศ.ดร.กฤษณี สระมุณี
40,000.00 บาท
Loading...
6320919082 สนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์นิสิต วท.ม. (สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) 1. ผศ.ดร.สมศักดิ์ นวลแก้ว
100,000.00 บาท
Loading...
6320919083 พัฒนาศักยภาพนิสิต วท.ม. (สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) 1. ผศ.ดร.วนิดา ไทรชมภู
9,000.00 บาท
Loading...
6320919084 ปรับปรุงหลักสูตร วท.ม. (สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) 1. ผศ.ดร.สมศักดิ์ นวลแก้ว
10,000.00 บาท
Loading...
6320919091 สนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์นิสิต ปร.ด. (เภสัชศาสตร์) 1. ผศ.ดร.เมธิน ผดุงกิจ
30,000.00 บาท
Loading...
6320919092 พัฒนาศักยภาพนิสิตปร.ด. (เภสัชศาสตร์) 1. ผศ.ดร.เมธิน ผดุงกิจ
105,000.00 บาท
Loading...
6320919099 พัฒนาศักยภาพนิสิตหลักสูตร ภม. (เภสัชกรรมคลินิก) 1. ผศ.ดร.ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ
60,000.00 บาท
Loading...
6320919101 ส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงานวิชาชีพ ภม. (เภสัชกรรมคลินิก) 1. ผศ.ดร.รจเรศ นิธิไพจิตร
30,000.00 บาท
Loading...
6320919102 สนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์นิสิต ภม. (เภสัชกรรมคลินิก) 1. ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์
60,000.00 บาท
Loading...
6320919127 Home Coming Day 1. ผศ.ดร.กฤษณี สระมุณี
43,900.00 บาท
Loading...
6320919117 ปฐมนิเทศ 1. ผศ.ดร.กฤษณี สระมุณี
46,000.00 บาท
Loading...
6320919118 ปัจฉิมนิเทศ 1. ผศ.ดร.กฤษณี สระมุณี
80,000.00 บาท
Loading...
6320919128 พัฒนาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาตรี 1. ผศ.ดร.กฤษณี สระมุณี
133,000.00 บาท
Loading...
6320919129 สนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันของนิสิตระดับปริญญาตรี 1. ผศ.ดร.กฤษณี สระมุณี
40,000.00 บาท
Loading...
6320919119 พัฒนาเภสัชศาสตร์ศึกษา 1. ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์
164,000.00 บาท
Loading...
6320919120 สนับสนุนการเรียนการสอนกิจกรรมเภสัชศาสตร์สังคม 1. ผศ.ธนพงศ์ ภูผาลี
105,400.00 บาท
Loading...
6320919121 เสริมสร้างทักษะวิชาชีพระดับปริญญาตรี 1. อ.ดร.ภาณุมาศ ภูมาศ
65,000.00 บาท
Loading...
6320919122 สนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมสำหรับนิสิตเภสัชศาสตร์ 1. ผศ.ธีระพงษ์ ศรีศิลป์
550,000.00 บาท
Loading...
6320919123 พัฒนาเครือข่ายแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนิสิตเภสัชศาสตร์ 1. ผศ.ธีระพงษ์ ศรีศิลป์
114,000.00 บาท
Loading...
6320919125 ศึกษาดูงานการผลิตเภสัชภัณฑ์ 1. อ.กรีพล แม่นวิวัฒนกุล
240,000.00 บาท
Loading...
6320919126 ศึกษาเรียนรู้สมุนไพร 1. อ.ดร.รุจิลักขณ์ รัตตะรมย์
240,000.00 บาท
Loading...
6320919130 จัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการมีหัวใจรับใช้ชุมชน 1. ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์
35,000.00 บาท
Loading...
6320919131 ปั้นกาวน์ให้เข้าใจดิน 1. อ.ขวัญดาว มาลาสาย
199,500.00 บาท
Loading...
6320919132 สนับสนุนการศึกษาอิสระและนำเสนอผลงานนิสิตระดับปริญญาตรี 1. อ.ดร.สุรัชดา ชนโสภณ
141,900.00 บาท
Loading...
6320919133 สนับสนุนนิสิตเพื่อฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในต่างประเทศ 1. ผศ.ธีระพงษ์ ศรีศิลป์
210,000.00 บาท
Loading...
6320919056 ประชุมวิชาการระดับชาติเภสัชศาสตร์อีสาน 1. อ.ดร.สุรัชดา ชนโสภณ
156,000.00 บาท
Loading...
001010000 ประชุมวิชาการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ไม่มี
10,000.00 บาท
Loading...