Phone

084-2721808

Email

pharmcare.p@msu.ac.th

Opening Hours

จันทร์-ศุกร์ : 8.30 - 16.30 น.

ในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ฟาร์มแคร์ ฟาร์มาซูติคอล เข้าร่วมงาน “นวัตกรรมสร้างสรรค์ มหาสาร คราฟท์ ”  โดยภายในงานมีการแจก น้ำตรีผลาโซดา เพิ่มความสดชื่น ให้แก่ผู้เข้าชมงาน

โดยโครงการพัฒนาพื้นที่ทุนทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างเครือข่ายช่างทอให้เกิดเป็นชุมชนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดมหาสารคาม ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ที่ตั้งขามเรียง) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อรวิชญ์ กุมพล รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กรดิจิทัล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน อาจารย์ทม เกตุวงศา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน หัวหน้าโครงการฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำฝน ไล่สัตรูไกล นักวิจัย ได้กล่าวแนะนำผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ของจังหวัดมหาสารคาม “มหาสาร คราฟท์”

ข่าวจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์