Phone

084-2721808

Email

pharmcare.p@gmail.com

Opening Hours

จันทร์-ศุกร์ : 8.30 - 16.30 น.

ในวันที่ 11 มิถุนายน 2565  คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ กรรมการโรงการฟาร์มแคร์ ฟาร์มาซูติคอล เข้าโครงการการพัฒนาสินค้าและบริการเชิงสุขภาพจากฐานภูมิปัญญาสมุนไพรฯ ที่ อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์