Phone

084-2721808

Email

pharmcare.p@gmail.com

Opening Hours

จันทร์-ศุกร์ : 8.30 - 16.30 น.

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ผศ.ดร.สมศักดิ์ นวลแก้ว ต้อนรับผู้มาศึกษาดูงานโรงงานฟาร์มแคร์ จากคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม โดยมีอาจารย์และนิสิต จำนวน 15 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์