Phone

084-2721808

Email

pharmcare.p@gmail.com

Opening Hours

จันทร์-ศุกร์ : 8.30 - 16.30 น.

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ผศ.ดร.สมศักดิ์ นวลแก้ว ต้อนรับผู้มาศึกษาดูงานโรงงานฟาร์มแคร์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม โดยมีอาจารย์และนิสิต จำนวน 41 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์