Phone

084-2721808

Email

pharmcare.p@gmail.com

Opening Hours

จันทร์-ศุกร์ : 8.30 - 16.30 น.

“ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ภญ. กฤษณา ไกรสินธ์ุ

ที่ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์  สาขาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563-2564 และขอขอบคุณที่อาจารย์ให้เกียรติมาเยี่ยมชมโรงงานฟาร์มแคร์ฟาร์มาซูติคอลและถ่ายทอดประสบการณ์ในการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ด้อยโอกาสให้มีฐานะทางเศรษฐกิจและคุณภา

พชีวิตที่ดีขึ้น”

ข่าวประชาสัมพันธ์