Phone

084-2721808

Email

pharmcare.p@gmail.com

Opening Hours

จันทร์-ศุกร์ : 8.30 - 16.30 น.

ในวันที่ 8 เมษายน 2565 ฟาร์มแคร์ ฟาร์มาซูติคอล เข้าร่วมจัดนิทรรศการ โครงการการนำผลงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตร “สู่การเพิ่มมูลค่าและสร้างอัตลักษณ์เด่น พื้นถิ่นจังหวัดมหาสารคาม ”

ข่าวประชาสัมพันธ์