ระบบประกาศพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หมวดหมู่ประกาศ
หัวข้อประกาศ ให้วิจารณ์หรือเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษร ประกวดราคาจัดจ้างงานก่อสร้างปรับปรุงสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมฟาร์มแคร์ฟาร์มาซูติคอล จำนวน 1 งาน ของ คณะเภสัชศาสตร์ (งรด.65) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 2565 ถึงวันที่ 18 มี.ค.. 2565
ประกาศวันที่ 15 มี.ค. 65
เวลา 15.20 น. น.
รายละเอียด ปรับปรุงสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมฟาร์มแคร์ฟาร์มาซูติคอล จำนวน 1 งาน
ไฟล์แนบ