ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
วันนี้ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรสุรศักดิ์ ไชยสงค์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา กล่าวต้อนรับและชี้แจงแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาคต้น ปีการศึกษา 2563
มีการทวนสอบหลักสูตรต่างๆดังนี้
 
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมปฐมภูมิ
1. รายวิชา 0701 719 การประเมินโครงการ
ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.กฤษณี สระมุณี
2. รายวิชา 0703 724 การจัดการโรคและยาในงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ
ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.สุรัชดา ชนโสภณ
คณะกรรมการประกอบด้วย
1. อาจารย์ ดร.สุรชาติ สิทธิปกรณ์ ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.อชิดา จารุโชติกมล กรรมการ
3. ผศ.ดร.สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ์ กรรมการ
 
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
1. รายวิชา 0703 817 การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมคลินิก
ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.รจเรศ หาญรินทร์
2. รายวิชา 0703 716 ทักษะภาษาอังกฤษทางเภสัชศาสตร์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ
3. รายวิชา 0703 710 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคติดเชื้อ
ผู้รับผิดชอบรายวิชา อ.ดร.ภาณุมาศ ภูมาศ
คณะกรรมการประกอบด้วย
1. อาจารย์ ดร.สุรชาติ สิทธิปกรณ์ ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช กรรมการ
3. ผศ.ดร.สายทิพย์ สุทธิรักษา กรรมการ
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
1. รายวิชา 0702701 สัมมนาทางสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 1ผู้รับผิดชอบรายวิชา รศ.ดร.ปวิตรา พูลบุตร
2. รายวิชา 0702 722 เภสัชอินทรีย์เคมีู้ ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.สมศักดิ์ นวลแก้ว
คณะกรรมการประกอบด้วย
1. อาจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์ ดุงโคกกรวด ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ราตรี สว่างจิตร กรรมการ
3. ผศ.ดร.พยอม สุขเอนกนันท์ โอล์สัน กรรมการ
 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
1. รายวิชา 0701 951 วิทยานิพนธ์ ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.เมธิน ผดุงกิจ
2. รายวิชา 0701 952 วิทยานิพนธ์ ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.เมธิน ผดุงกิจ
คณะกรรมการประกอบด้วย
1. อาจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์ ดุงโคกกรวด ประธานกรรมการ
2. รศ.ดร.ปวิตรา พูลบุตร กรรมการ
3. ผศ.ดร.เบญจมาศ คุชนี กรรมการ
ภาพ : ข่าว / ศุภกร เหล่าทองสาร