คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานโครงการโฮมรูมโฮมฮัก

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 16.30 น. ณ ลานเขียวมะกอกคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงานโครงการโฮมรูมโฮมฮัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตได้มีโอกาสพบปะกัน และให้คำปรึกษาทั้งทางวิชาการและชีวิตความเป็นอยู่ของนิสิต โครงการนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 1-5 จำนวน 380 คน และผู้บริหาร อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 20 คน
ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง ได้มอบใบประกาศให้กับนิสิต เป็นนิสิตที่ได้รับทุนไปฝึกงานต่างประเทศ และได้ช่วยงานคณะในการรับรองอาคันตุกะชาวต่างประเทศ และช่วยเหลือกิจกรรมของคณะเป็นนิสิตจิตอาสา มีดังนี้
นิสิต Ambassador ประจำปี 2561 นิสิตเภสัชศาสตร์ ปี 5
1 นายฐาปกร เบ้าหล่อ Sanata Dharma University Indonesia
2 นางสาวเยาวเรศ ฉายผาด Sanata Dharma University Indonesia
3 นางสาวพงษ์ลดา อุดมเดช Sanata Dharma University Indonesia

นิสิต Ambassador ประจำปี 2562 นิสิตเภสัชศาสตร์ ปี 6
1 นางสาวภควดี จันทร์ปุ่ม University of Tennessee US
2 นางสาวปนัดดา ไชยฮะนิจ University of Tennessee US นิ

นิสิตเภสัชศาสตร์ ปี 4
1 นางสาวชณิภา วรรณโน Haiphong University of Medicine, Vietnam
2 นางสาวอริสา ภักดี Haiphong University of Medicine, Vietnam
3 นางสาวพรปวีณ์ อรรจนาทร Haiphong University of Medicine, Vietnam
4 นางสาวกุสุมา หะยีเจ๊ะเตะ Sanata Dharma University, Indonesia
5 นางสาวศรัณยพร ศิริภูมิ Sanata Dharma University, Indonesia
มหาวิทยาลัยที่นิสิตไปแลกเปลี่ยน มีทั้งหมด จำนวน 7 มหาวิทยาลัย ดังนี้
1. Auburn University US 2. University of Tennessee US 3. Showa University Japan 4. Taylor’s University Malaysia 5. University of the Philippines Manila 6. Sanata Dharma University Indonesia 7. Haiphong University Vietnam

ภาพ : ข่าว / ศุภกร เหล่าทองสาร