คณะเภสัชศาสตร์ มมส จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตเภสัชศาสตร์สู่การเป็น “Pharmacy Student Ambassador”

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มมส จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตเภสัชศาสตร์สู่การเป็น “Pharmacy Student Ambassador”

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 น. ฝ่ายวิเทศสันพันธ์และประชาสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตเภสัชศาสตร์สู่การเป็น “Pharmacy Student Ambassador”ขึ้น ณ ห้องบรรยาย P309 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมี อาตารย์ ดร.อัญญารัตน์นาถธีระพงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรอบรม และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพยอม สุขเอนกนันท์ โอล์สัน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ อาจารย์เภสัชกร ดร.เปรมรินทร์ โพธิสาราช อาจารย์เภสัชกรหญิง ครองขวัญ ดวงพาวัง อาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ นิสิตเภสัชศาสตร์ และทีมโฮมรูม จากคณะต่างๆภายในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการกว่า 60 คน

การจัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ ฝ่ายวิเทศสันพันธ์และประชาสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับชมรม Young Ambassador PD มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมและเตรียมความพร้อมนิสิตเภสัชศาสตร์สู่การเป็นแอมบาสเดอร์ เพื่อสร้างนิสิตตัวแทนของคณะเภสัชศาสตร์ ที่มีความรู้ความสามารถ มีความเป็นผู้นำและกล้าแสดงความคิดเห็น ทำหน้าที่เป็นทูตนิสิตของคณะเภสัชศาสตร์ และเตรียมความพร้อมนิสิตเพื่อรับทุนฝึกงานต่างประเทศ รวมถึงการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะร่วมกับงานวิเทศสัมพันธ์ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เช่น การต้อนรับอาคันตุกะของคณะ การเป็นไกด์แนะนำคณะและมหาวิทยาลัย การมีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์คณะเภสัชศาสตร์สู่ความเป็นสากล รวมถึงการเป็นอาสาสมัครช่วยกิจกรรมของคณะทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

ภาพ/ข่าว : ศุภกร เหล่าทองสาร