คณะเภสัชศาสตร์มอบ Certificate รับรองผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้น

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบ Certificate รับรองผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้น วันนี้ 22 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มอบ Certificate รับรองผ่านการอบรมระยะสั้น โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนเภสัชศาสตร์ด้านเภสัชกรรม Community pharmacy short course training และ Nutrition short course training ให้แก่ Mr. Chansouk VONGSANSUVANH , Ms. Thipphavady SUYAVONG และ Ms. Souchinda THILAPHONG อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธรรณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หลังจากสำเร็จหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งอาจารย์ทั้ง 3 ท่านได้มาอบรมอบรมหลักสูตรระยะสั้น ตั้งแต่ 3 มิถุนายน – 23 สิงหาคม 2562 เป็นต้นมา ในการนี้ อาจารย์เภสัชกรหญิงพรชนก ศรีมงคล อาจารย์เภสัชกรหญิงเพียงขวัญ ศรีมงคล และ อาจารย์เภสัชกรภาณุมาศ ภูมาศ ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย

ภาพ : ข่าว // นายศุภกร เหล่าทองสาร