คณะเภสัชศาสตร์ จดเสวนาเรื่อง “ปัญหาของ (ร่าง) พ.ร.บ.ยา : ผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน” มุมมองทางวิชาการและการปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง เป็นประธาน เปิดการเสวนาเรื่อง “ปัญหาของ (ร่าง) พ.ร.บ.ยา : ผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน” มุมมองทางวิชาการและการปฏิบัติ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงและยกร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบับใหม่และจะดำเนินเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตามขั้นตอนต่อไปนั้น ทั้งนี้ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ไม่ปลอดภัยต่อประชาชน รีบเร่งแก้ไข ละเลยรับฟัง ไม่สนใจผลกระทบต่อประชาชน ฯลฯ
ด้วยเหตุนี้คณะเภสัชศาสตร์ จึงได้จัดเสวนาดังกล่าวขึ้น ณ ลานเขียวมะกอก คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เวลา 16.30 น. – 18.30 น. โดยมี ผศ.ดร.ภก.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมกล้าดี ผู้เป็นผู้ดำเนินรายการ มีวิทยากรร่วมการเสวนาจากส่วนราชการต่างๆ ดังนี้ ผศ.ภก.ธนพงศ์ ภูผาลี อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตัวแทนเภสัชกรร้านยา ตัวแทนเภสัชกรโรงพยาบาล เภสัชกรสาธารณสุข นายกสโมสรนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การเสวานาดังกล่าวได้แสดงจุดยืนและคัดค้าน (ร่าง) พ.ร.บ.ยา ฉบับ ลับ ลวง พราง โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข แก้ไขตามอำเภอใจ ไม่ปลอดภัยต่อประชาชน รีบเร่งแก้ไข ละเลยรับฟัง ไม่สนใจผลกระทบต่อประชาชน มีอาจารย์ และนิสิตคณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตร์ เข้าร่วมงานประมาณ 400 กว่าคน

ภาพ : ข่าว / นายศุภกร เหล่าทองสาร และ นายสุภเวช บุตรศรีภูมิ