คณะเภสัชศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู “สานสายใย ศิษย์น้อมใจบูชาครู” ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 12.53 น. สโมสรนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 “สานสายใย ศิษย์น้อมใจบูชาครู” จัดขึ้น ณ ลานเขียวมะกอก คณะเภสัชศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคล

ในการนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก พิธีไหว้ครูจัดขึ้นเพื่อให้นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ ให้นิสิตได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าความสำคัญพระคุณของครู อาจารย์ เป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพิธีไหว้ครูไทย และเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่นิสิตในการทำความดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอันก่อให้เกิดความสามัคคีให้ดำรงอยู่สืบไป

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มอบ โลห์รางวัลอาจารย์และบุคลกรต้นแบบ และ ทุนการศึกษา มอบเกียรติบัตรนิสิตที่ได้รับรางวัลผู้มีผลการเรียนดีเด่นประจำปี 2560

รางวัลอาจารย์และบุคลกรต้นแบบ

1.รางวัลอาจารย์ต้นแบบจรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรม ได้แก่ อาจารย์ ดร.รุจิลักขณ์ รัตตะรมย์
2.รางวัลอาจารย์ต้นแบบจรรยาบรรณวิชาชีพครู ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช
3.รางวัลบุคลากรต้นแบบด้านการให้บริการด้วย Service Mind ได้แก่ นายศุภกร เหล่าทองสาร

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

1.สาขาเภสัชกรรมโรงพยาบาล ได้แก่ ภญ.พิจักษณา มณีพันธ์ รุ่นที่ 5
2.สาขาเภสัชกรรมปฐมภูมิ ได้แก่ ภก.วิษณุ ยิ่งยอด รุ่นที่ 6
3.สาขาเภสัชกรรมชุมชน(ร้านยา) ได้แก่ ภญ.อนุสรา โมงขุนทด รุ่นที่ 7

รางวัลทุนการศึกษา 1/2561

ทุนบริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด จำนวน 1 ทุนๆละ 10,000 บาท
1.นางสาวศรสลัก พรมภมร นิสิตชั้นปีที่ 5

อาจารย์ ดร.รุจิลักขณ์ รัตตะรมย์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ ได้มอบทุนการศึกษา ทุนมูลนิธิพระมนตรีพจนกิจ จำนวน 3 ทุนๆละ 6,000 บาท ได้แก่
1.นางสาวธัญธร วิชัยวงษ์ นิสิตชั้นปีที่ 5
2.นางสาวสุรีย์พร อุนารัตน์ นิสิตชั้นปีที่ 4
3.นางสาวกุสุมา หะยีเจ๊ะเตะ นิสิตชั้นปีที่ 3

ภญ.อนุสรา โมงขุนทด ได้มอบทุน สมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 4 ทุนๆละ 5,000 บาท ได้แก่
1.นางสาวกัญญา รัตน์ โพชะกะ นิสิตชั้นปีที่ 4
2.นางสาวพชรนันต์ ชุมปัญญา นิสิตชั้นปีที่ 4
3.นายธนวัฒน์ เครือนิล นิสิตชั้นปีที่ 4
4.นายศุภร พรหมโนนศรี นิสิตชั้นปีที่ 2

ภญ.บุษบา โทวรรณา ได้มอบทุนเดวิด-บุษบา จำนวน 4 ทุนๆละ 5,000 บาท ได้แก่
1.นางสาวกชมน สมสุข นิสิตชั้นปีที่ 4
2.นางสาวเยาวเรศ ฉายผาด นิสิตชั้นปีที่ 4
3.นายฐาปกรณ์ เบี้ยกระโทก นิสิตชั้นปีที่ 3
4.นางสาวประภาศิริ ฐานวิเศษ นิสิตชั้นปีที่ 3
5.นายประดิษฐ์ กันยาประสิทธิ์ นิสิตชั้นปีที่ 3
6.นางสาวธารวิมล กกรัมย์ นิสิตชั้นปีที่ 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบทุนการศึกษา ดังนี้

1.ทุนเภสัชกรณัฐกร จอมทรักษ์ จำนวน 1 ทุนๆละ 5,000 บาท ได้แก่
1.นางสาวชนิดาภรณ์ ดอนวิชัย นิสิตชั้นปีที่ 4

2.ทุนนายแพทย์สรรญชัย สมบัติไหมไทย จำนวน 1 ทุนๆละ 3,000 บาท ได้แก่
1.นางสาวรุ่งทิพย์ สุภารี นิสิตชั้นปีที่ 2

3.ทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์สายทิพย์ สุทธิรักษา จำนวน 1 ทุนๆละ 1,000 บาท ได้แก่
1.นางสาวศิราณี เสมารัมย์ นิสิตชั้นปีที่ 3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คัทลียา เมฆจรัสกุล ผู้ช่วยงคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบทุนการศึกษา ดังนี้

1.ทุนภญ.กมลฉัตร กุลกิติเกษ จำนวน 2 ทุนๆละ 1,000 บาท ได้แก่
1.นางสาวพรนภัส เฮงมีชัย นิสิตชั้นปีที่ 4
2.นายจีรพัฒน์ นาเมืองรักษ์ นิสิตชั้นปีที่ 1

2.ทุนพระไภสัชคุรุ จำนวน 3 ทุนๆละ 10,000 บาท ได้แก่
1.นางสาวทัศนี ภูกองชนะ นิสิตชั้นปีที่ 5
2.นายฐาปกรณ์ เบ้าหล่อ นิสิตชั้นปีที่ 4
3.นายณัฐวุฒิ โคตรบุปผา นิสิตชั้นปีที่ 3

ผู้ได้รับเกียรติบัตรนิสิตที่ได้รับรางวัลผู้มีผลการเรียนดีเด่นประจำปี 2560 ได้แก่
1.นายติณภพ เจิญคุณวิวัฏ สาขาบิราลทางเภสัชกรรม นิสิตชั้นปีที่ 2 ผลการเรียน 4.00
2.นางสาวรุ่งทิพย์ สุภาวี สาขาบิราลทางเภสัชกรรม นิสิตชั้นปีที่ 2 ผลการเรียน 4.00
3.นางสาววราพร ภูนาสี สาขาบิราลทางเภสัชกรรม นิสิตชั้นปีที่ 2 ผลการเรียน 4.00
4.นายสุริเยนต์ โคตรสมบัติ สาขาบิราลทางเภสัชกรรม นิสิตชั้นปีที่ 2 ผลการเรียน 4.00
5.นางสาวจิตติญาภร์ ขันพนัส สาขาบิราลทางเภสัชกรรม นิสิตชั้นปีที่ 2 ผลการเรียน 4.00
6.นางสาวณิชกานต์ ฉิมแก้ว สาขาบิราลทางเภสัชกรรม นิสิตชั้นปีที่ 2 ผลการเรียน 4.00
7.นางสาวพรชนก จันโทสุทธิ์ สาขาบิราลทางเภสัชกรรม นิสิตชั้นปีที่ 2 ผลการเรียน 4.00
8.นายพุฒิพงศ์ พั๊วลี สาขาบิราลทางเภสัชกรรม นิสิตชั้นปีที่ 2 ผลการเรียน 4.00
9.นางสาวเรณุกา โคตรชมพู สาขาบิราลทางเภสัชกรรม นิสิตชั้นปีที่ 3 ผลการเรียน 3.98
10.นางสาวอารยา โรจนรัตนางกูร สาขาบิราลทางเภสัชกรรม นิสิตชั้นปีที่ 3 ผลการเรียน 3.98
11.นางสาวชนาธิป เพชรเลื่อน สาขาบิราลทางเภสัชกรรม นิสิตชั้นปีที่ 4 ผลการเรียน 3.96
12.นางสาวจิณัฐติกานต์ หอมสมบัติ สาขาบิราลทางเภสัชกรรม นิสิตชั้นปีที่ 5 ผลการเรียน 3.98
13.นายภาณุพงศ์ หลุมทอง สาขาบิราลทางเภสัชกรรม นิสิตชั้นปีที่ 6 ผลการเรียน 3.87

ภาพ : นายศุภกร เหล่าทองสาร , นายสุภเวช บุตรศรีภูมิ ข่าว : นายศุภกร เหล่าทองสาร