คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธี ซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561-2562

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องบรรยาย P302 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ ในโอกาสที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561-2562 ในระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์ มีผู้ที่สำเร็จการศึกษาดังนี้
1.หลักสูตรเภสัชศาตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก จำนวน 1 คน
2.หลักสูตรเภสัชศาตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมปฐมภูมิ จำนวน 6 คน
3.หลักสูตรเภสัชศาตรบัณฑิต สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม จำนวน 93 คน และมีผู้ได้รับเกียรติยมอันดับ 1 เหรียญทอง คือนายภาณุพงศ์ หลุมทอง ได้เกรดเฉลี่ย 3.89

ภาพ : ข่าว นายศุภกร เหล่ทองสาร