คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดทำ KM เรื่องการสอนและจัดทำสื่อ online ด้วยโปรแกรม Zoom

วันนี้ 19 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดทำ KM เรื่องการสอนและจัดทำสื่อ online ด้วยโปรแกรม Zoom โดยมี อาจารย์ เภสัชกร ภานุมาศ ภูมาศ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง รจเรศ นิธิไพจิตร อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์เป็นวิทยากรในการอบรมในรอบเช้า และ เวลา 13.00 น. บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชนี ตั้งภักดี อาจารน์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P303 การอบรบครั้งนี้ มีอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก

ภาพ : ข่าว / นายศุภกร เหล่าทองสาร