ต้อนรับคณะครูนักเรียนโรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ เข้าศึกษาดูงานตามโครงการพืชสมุนไพร ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับคณะครูนักเรียนโรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ เข้าศึกษาดูงานตามโครงการพืชสมุนไพร ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ นวลแก้ว ผู้จัดการโรงงานฟาร์มแคร์ฟาร์มาซูติคอล คณะเภสัชศาสตร์ กล่าวต้อนรับ มีครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า 80 คน

การจัดโครงการพืชสมุนไพรในครั้งนี้ โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยการเรียนรู้บนฐานโครงงานงานสมุนไพรในภูมิปัญญาป่าโรงเรียน
2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตลอดจนเสริมสร้างทัศนคตที่ดีต่องานอาชีพ
3.เพื่อส้างเครือข่ายการเรียนรู้ของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ปราชญ์หมอยาและชุมชน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาด้านสมุนไพรและอนุรักษ์ป่าโรงเรียน
4.เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาสมุนไพรในโรงเรียน ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นองค์กรที่ให้ความรู้ด้านสมุนไพร การศึกษาวิจัยด้านสมุนไพรและทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร จึงได้จัดโครงการสมุนไพรในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว : ศุภกร เหล่าทองสาร