คณะเภสัชศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “ข้อเท็จจริงและหลักฐานทางวิชาการของกัญชา” วันที่ 30 สิงหาคม 2562

คณะเภสัชศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “ข้อเท็จจริงและหลักฐานทางวิชาการของกัญชา” วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการประชุมวิชาการเรื่อง ข้อเท็จจริงและหลักฐานทางวิชาการของกัญชา ขึ้น ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “ข้อมูลวิชาการของกัญชา” และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ นวลแก้ว อาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บรรยายเรื่อง “การใช้กัญชาในตํารับยาไทย” มีอาจารย์ บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมโครงการกว่า 80 คน การจัดโครงการในครั้งนี้ ด้วยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 จัดกัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 แต่อนุญาตให้ใช้กัญชา เฉพาะในทางการแพทย์เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยและการศึกษาวิจัยได้ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างหน่วยงานขึ้น เพื่อศึกษาวิจัยด้านการใช้ประโยชน์จากกัญชาแบบครบวงจร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยกัญชาแบบครบวงจร ได้ตระหนักถึงความสําคัญของข้อมูลงานวิจัยและหลักฐานทางวิชาการของกัญชา สําหรับใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการวางแผนงานวิจัยและการศึกษาทางคลินิก จึงได้จัดการประชุมวิชาการเรื่อง “ข้อเท็จจริงและหลักฐานทางวิชาการ ของกัญชา” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเรื่องข้อมูลงานวิจัยและหลักฐานทางวิชาการของกัญชาแก่ผู้เข้าประชุม ตลอดจนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยของนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเรื่องการวิจัยกัญชาระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมประชุม

ภาพ/ข่าว : ศุภกร เหล่าทองสาร