ตรวจรับการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมรสสุคนธ์ คณะเภสัชสาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภญ.ดร.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินจากภายนอก 3 ท่านคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัชลี ตัตะวะศาสตร์ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ มลิจันทร์ ทองคำ คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรลือ สังข์ทอง ประธานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ กล่าวนำเสนอภาพรวมข้อมูล SAR ของคณะเภสัชศาสตร์ และมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมรับฟังการประเมินฯ ในครั้งนี้

ภาพ:ข่าว / นายศุภกร เหล่าทองสาร