คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2564

วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 10.45 น. ณ ห้องนิทรรศการเ ฉลิมพระเกียรติฯ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2564
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต
ได้ร่วมกันสรงน้ำพระไภสัชคุรุไภฑูรย ตถาคต พระพุทธรูปประจำคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อเป็นศิริมงคลในการดำเนินชีวิต และรดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโส ผู้บริหารของคณะเภสัชศาสตร์ โดยในปีนี้ คณะเภสัชศาสตร์ จัดงานสงกรานต์แบบวิถีใหม่โดยผู้ร่วมงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข และ สบค.อย่างเคร่งครัด
 
ภาพ : อาจาร์ ภก.กรีพล แม่นวิวัฒนกุล
ข่าว : ศุภกร เหล่าทองสาร