หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยอายุรกรรม

หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยอายุรกรรม

(Certificate Short Course Training Program in Pharmaceutical Care in Internal Medicine)

รุ่นที่ 1

รุ่นที่ 1

รอบที่ 1

รอบที่ 2

4 พฤษภาคม –
31 สิงหาคม 2563

5 ตุลาคม 2563 –
31 มกราคม 2564

คณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

25,000 บาท/คน/รอบ***

25,000 บาท/คน/รอบ***

รุ่นที่ 2

รุ่นที่ 2

2564

2564

รอบที่ 1

รอบที่ 2

1 พฤษภาคม –
31 สิงหาคม 2564

1 ตุลาคม 2564 –
31 มกราคม 2565

คณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

25,000 บาท/คน/รอบ***

25,000 บาท/คน/รอบ***

รายละเอียดหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
-------------------------------------

รุ่นที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 รับผู้เข้าอบรม จำนวน 2 รอบ (16สัปดาห์) รอบละ 2 คน

รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 - 31 สิงหาคม 2564
รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มกราคม 2565

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม
ภาษาอังกฤษ: Certificate Short Course Training Program in Pharmaceutical Care

2. ประกาศนียบัตร
ภาษาไทย: ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาอายุรกรรม)
ภาษาอังกฤษ: Certificate in Pharmacy (Internal medicine)

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
3.1 วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย
3.2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

4. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการอบรม
4.1 เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
4.2 เป็นผู้ที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และไม่เคยถูกลงโทษในคดีทางจรรยาบรรณในระยะ 2 ปี ก่อนที่จะสมัครเข้ารับการอบรม
4.3 เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริบาลผู้ป่วยหรือมีความสนใจในงานด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม

***ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 25,000 บาท/คน/รอบ