บุคลากรโรงงานฟาร์มแคร์ฯ

No.

ชื่อ

สกุล 

ตำแหน่ง (งาน)

หมายเลขโทรศัพท์

1 นางสาวศตพร อิสาสะวัน ผู้ช่วยสอน (ฟาร์มแคร์) พนักงานการตลาด
043-754370
2 นายชัยรัตน์ แก้วบูโฮม ผู้ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม (ฟาร์มแคร์) 043-754370
3 นายอรรถพล   อุทัยเรือง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ฟาร์มแคร์) 043-754370
4 นายทวี ภัศดร พนักงานขับรถยนต์ (ฟาร์มแคร์)
043-754370
5 นายธีระพล บุญพิมาย เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต (ฟาร์มแคร์) 043-754370
6 นางสาวปาริชาต จงกลกลาง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ฟาร์มแคร์) 043-754370
7 นางต๋อย ละมุน แม่บ้าน (ฟาร์มแคร์)
043-754370
8 นายสุทธิศักดิ์ แก้วบูโฮม เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต (ฟาร์มแคร์) 043-754370