บุคลากรร้านยามหาวิทยาลัย

No.

ชื่อ

สกุล 

Full name

ตำแหน่ง (งาน)

หมายเลขภายใน

1 นางสาวราตรีรัตน์   การอรุณ Rathreerat Kanaroon นักวิชาการเงินและบัญชี  043-712502
2 นางสาวคณารัตน์ นนตรี Knanrat Nontree ร้านยามหาวิทยาลัย 043-712502
3 อมร  ประสีระเตสัง Amorn  Praseeratesung ร้านยามหาวิทยาลัย 043-712502
4 วิภารัตน์  เฮาะประเสริฐ wiparat  hauprasert ร้านยามหาวิทยาลัย 043-970234
5 นายมานะศักดิ์   คลังชำนาญ Manasak  Klungchamnan ร้านยามหาวิทยาลัย 043-712502