นโยบายและกลยุทธ์

นโยบายและกลยุทธ์

นโยบาย

เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ พันธกิจ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย มหาสารคามและแผนพัฒนาอุดมศึกษาแห่งชาติจึงกำหนดวัตถุประสงค์ดังนี้
1. จัดการศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการในด้านเภสัชศาสตร์เพื่อการผลิต และพัฒนาเภสัชกรที่มีคุณภาพและคุณธรรม
2. วิจัย และพัฒนาภูมิปัญญาไทย ให้มีความสามารถเชิงการแข่งขัน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
3. ให้บริการความรู้และวิชาการสู่สังคมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน
4. ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. จัดและพัฒนาระบบการบริหารจัดการของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพ มีอิสระและคล่องตัวในการดำเนินงาน

กลยุทธ์ของหน่วยงาน

1. พัฒนาหลักสูตรของคณะเภสัชศาสตร์ให้ตอบสนองความต้องการของประเทศและมีมาตรฐานระดับสากล
2. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สามารถบูรณาการความรู้และทักษะปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม
3. พัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยเน้นคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
4. พัฒนาแหล่งฝึกและสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมให้ได้มาตรฐาน
5. พัฒนางานวิจัยเชิงบูรณาการที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง และต่อยอดภูมิปัญญาไทยสู่สากล
6. พัฒนางานบริการวิชาการนำความรู้สู่ชุมชน
7. ทำนุบำรุง สนับสนุน และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
8. ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบบริหาร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรให้มีคุณภาพและคุณธรรม