หนังสือ / ตำรา โดยคณาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เผยแพร่เป็นวิทยาทาน  ห้ามใช้ในเชิงพานิชย์

เภสัชวิทยาของยาในระบบหัวใจและหลอดเลือด
โดย รศ.ดร.ภญ.ปวิตรา พูลบุตร

เภสัชวิทยาของระบบต่อมไร้ท่อ
โดย รศ.ดร.ภญ.ปวิตรา พูลบุตร

เภสัชบำบัดและการติดตามวัดระดับยาในเลือด การบูรณาการเพื่อ
การบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคลมชัก
โดย ผศ.ดร.ภญ.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์

หลักการใช้ยารักษาโรคตับ
โดย รศ.ภก.วิระพล ภิมาลย์

หลักฐานเชิงประจักษ์ สมุนไพรลดระดับน้ำตาลในเลือด
โดย รศ.ภก.วิระพล ภิมาลย์

การทบทวนองค์ความรู้และการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อกำหนดหัวข้อวิจัยสำหรับศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
ระยะที่ 5 พ.ศ. 2558 - 2561
โดย ผศ.ดร.ภก.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ (บรรณาธิการ)

คู่มือการประเมิน การดำเนินงานควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด
โดย ผศ.ดร.ภก.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ (บรรณาธิการ)

รายงานสถานการณ์การดำเนินนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2551-2561

โดย สาวิตรี อัษณางค์กรชัย และ อรทัย วลีวงศ์ (บรรณาธิการ)