ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รอบรู้เรื่องยา นำประชาสร้างสุขภาพ
(Experts in medicines and health promotion)

ปณิธาณ
ผลิตบัณฑิตให้รอบรู้เรื่องยาและสุขภาพ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม และพัฒนางานวิจัยด้านเภสัชศาสตร์
To produce pharmacists who are experts in medicines and health promotion and who will maintain professional, moral and ethical competences, and are competent in pharmaceutical research and development

วิสัยทัศน์
สร้างเภสัชกรคุณภาพคู่คุณธรรม            เชี่ยวชาญบริบาลทางเภสัชกรรมนำสมัย
ร่วมสร้างเสริมสุขภาพชุมชนให้ก้าวไกล              สร้างสรรค์งานวิจัยสมุนไพรและยาสู่สากล
Produce pharmacists with an expertise in the Doctor of Pharmacy (Pharm.D.) curriculum and having a firm foundation on strong moral and medical principles, having an extensive practice in patient care, and in promoting a pharmacist’s role in public health and competent in advanced research in both modern and herbal medicines

พันธกิจ
1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในสาขาเภสัชศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
2) วิจัยทางเภสัชศาสตร์ เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการสร้างสุขภาวะแก่ประชาชนและสังคม
3) ให้บริการชุมชนด้านสุขภาพ
4) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ

ยุทธศาสตร์คณะ
1) พัฒนาหลักสูตรของคณะเภสัชศาสตร์ให้ตอบสนองความต้องการของประเทศและมีมาตรฐานระดับสากล
2) จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สามารถบูรณาการความรู้และทักษะปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม
3) พัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยเน้นคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
4) พัฒนาแหล่งฝึกและสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมให้ได้มาตรฐาน
5) พัฒนางานวิจัยเชิงบูรณาการที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง และต่อยอดภูมิปัญญาไทยสู่สากล
6) พัฒนางานบริการวิชาการนำความรู้สู่ชุมชน
7) ทำนุบำรุง สนับสนุน และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
8) ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบบริหาร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรให้มีคุณภาพและคุณธรรม
9) สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อยกระดับคณะเข้าสู่สากล