ผู้บริหาร คณะเภสัชศาสตร์

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนัตถา  พลอยเลื่อมแสง, Ph.D.

Asst.Prof. Chanuttha Ploylearmsang, Ph.D.

Email : chanuttha.p@msu.ac.th

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุจิลักขณ์  รัตตะรมย์, Ph.D.

Ruchilak  Rattarom, Ph.D.

Email: rujiluk.r@msu.ac.th

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรศักดิ์ ไชยสงค์, Ph.D.

Asst.Prof. Surasak Chaiyasong, Ph.D.

Email : surasak.c@msu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พยอม  สุขเอนกนันท์ โอล์สัน, Ph.D.

Asst.Prof. Phayom Sookaneknun Olson, Ph.D.

Email :  phayom.s@msu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประสบอร รินทอง, Ph.D.

Prasob-orn Rinthong, Ph.D.

Email : prasoborn.r@msu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษณี สระมุณี, Ph.D.

Asst.Prof. Kritsanee Saramunee, Ph.D.

Email : kritsanee.s@msu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาชีพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระพงษ์ ศรีศิลป์, PharmD

Theerapong Seesin, PharmD

Email : theerapong.s@msu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

อาจารย์ สุรัชดา ชนโสภณ, Ph.D.

Suratchada Chanasophon, Ph.D.

Email :  suratchada.k@msu.ac.th

ประธานกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บรรลือ สังข์ทอง, Dr.rer.nat

Asst.Prof. Bunleu Sangthong, Dr.rer.nat

Email: bunleu.s@msu.ac.th

ประธานการศึกษาเภสัชศาสตร์ต่อเนื่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พีรยา ศรีผ่อง, Ph.D.

Asst.Prof. Peeraya Siphong, Ph.D.

Email: peeraya.s@msu.ac.th

ประธานกรรมการสารสนเทศ

อาจารย์กรีพล แม่นวิวัฒนกุล

Kreepon Manwiwattanakun

Email: greepol.m@msu.ac.th

ผู้จัดการร้านยามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุจิลักขณ์  รัตตะรมย์, Ph.D.

Ruchilak  Rattarom, Ph.D.

Email: rujiluk.r@msu.ac.th

ผู้จัดการโรงงานฟาร์มแคร์ฟาร์มาซูติคอล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ นวลแก้ว, Ph.D.

Asst.Prof. Somsak Nualkaew, Ph.D.

Email : somsak.n@msu.ac.th

หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมคลินิก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รจเรศ หาญรินทร์, Ph.D.

Asst.Prof. Rodchares Hanrin, Ph.D.

Email : rodchares.n@msu.ac.th

หัวหน้ากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วนิดา ไทรชมภู, Ph.D.

Asst.Prof. Wanida Caichompoo, Ph.D.

Email : wanida.c@msu.ac.th

หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์สังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนพงศ์ ภูผาลี, PharmD

Asst.Prof. Thanapong Poophalee

Email : 

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์

นางปัญจภา สมันจิตร

Punchapha Samanchit

Email : punchapha.sam@msu.ac.th