ผู้บริหาร คณะเภสัชศาสตร์

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ภญ.ชนัตถา  พลอยเลื่อมแสง

Asst.Prof. Chanuttha Ploylearmsang, PhD

Email : chanuttha.p@msu.ac.th

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุรศักดิ์ ไชยสงค์

Associate Prof. Surasak Chaiyasong, PhD

Email : surasak.c@msu.ac.th

รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.รุจิลักขณ์  รัตตะรมย์

Asst.Prof. Ruchilak  Rattarom, PhD

Email: rujiluk.r@msu.ac.th

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.บรรลือ  สังข์ทอง

Asst.Prof.Bunleu Sungthong, Dr rer nat

Email : bunleu.s@msu.ac.th

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา

อาจารย์ ดร.ภญ.อารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์

Dr. Areerut Leelathanalerk, PharmD, BCPS

Email : areerut.l@msu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พยอม  สุขเอนกนันท์ โอล์สัน

Asst.Prof. Phayom Sookaneknun Olson, PhD

Email :  phayom.s@msu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาชีพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุรัชดา ชนโสภณ

Asst.Prof. Suratchada Chanasopon, PhD

Email :  suratchada.k@msu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์

อาจารย์ ดร.ภก.ทวีศักดิ์ ธรรมราช

Dr. Taweesak  Dhammaraj, PhD

Email : taweesak.d@msu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ ภก.กรีพล แม่นวิวัฒนกุล

Greepon Manwiwattanagul, M.Sc.

Email: greepol.m@msu.ac.th

ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน

รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ปวิตรา พูลบุตร

Associate Prof. Pawitra Pulbutr, PhD

Email: pawitra.p@msu.ac.th

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พีรยา ศรีผ่อง

Asst.Prof. Peeraya Siphong, PhD

Email: peeraya.s@msu.ac.th

ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล

Asst.Prof. Somsak Aphasitongsakun, PhD

Email: somsak.a@msu.ac.th

ผู้จัดการร้านยามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ประสบอร รินทอง

Prasob-orn Rinthong, PhD

Email : prasoborn.r@msu.ac.th

ผู้จัดการโรงงานฟาร์มแคร์ฟาร์มาซูติคอล

รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ นวลแก้ว

Associate Prof. Somsak Nualkaew, PhD

Email : somsak.n@msu.ac.th

หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมคลินิก

อาจารย์ ดร.ภญ.วนรัตน์ อนุสรณ์เสงี่ยม

Dr.Wanarat Anusornsangiam, PhD

Email : wanarat.a@msu.ac.th

หัวหน้ากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์

อาจารย์ ดร.ภญ.ชวัลนุช มัดจุปะ

Dr.Chawannuch Mudjupa, PhD

Email : chawannuch.m@msu.ac.th

หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์สังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.อิสรา จุมมาลี

Asst.Prof. Issara Jummalee, PhD

Email :itsara.c@msu.ac.th

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์

นางปัญจภา สมันจิตร

Punchapha Samanchit

Email : punchapha.sam@msu.ac.th