ผู้บริหาร คณะเภสัชศาสตร์

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ภญ.ชนัตถา  พลอยเลื่อมแสง

Asst.Prof. Chanuttha Ploylearmsang, Ph.D.

Email : chanuttha.p@msu.ac.th

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.รุจิลักขณ์  รัตตะรมย์

Asst.Prof. Ruchilak  Rattarom, Ph.D.

Email: rujiluk.r@msu.ac.th

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุรศักดิ์ ไชยสงค์

Associate Prof. Surasak Chaiyasong, Ph.D.

Email : surasak.c@msu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พยอม  สุขเอนกนันท์ โอล์สัน

Asst.Prof. Phayom Sookaneknun Olson, Ph.D.

Email :  phayom.s@msu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ประสบอร รินทอง

Prasob-orn Rinthong, Ph.D.

Email : prasoborn.r@msu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.กฤษณี สระมุณี

Asst.Prof. Kritsanee Saramunee, Ph.D.

Email : kritsanee.s@msu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาชีพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุรัชดา ชนโสภณ

Asst.Prof. Suratchada Chanasophon, Ph.D.

Email :  suratchada.k@msu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ

Asst. Prof.Dr. Pattarin Kittboonyakun, Ph.D.

Email :  Pattarin.k@msu.ac.th

ประธานกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์ ดร.ภญ.พรชนก ศรีมงคล

Pornchanok Srimongkol Ph.D

Email: pornchanok.s@msu.ac.th

ประธานการศึกษาเภสัชศาสตร์ต่อเนื่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พีรยา ศรีผ่อง

Asst.Prof. Peeraya Siphong, Ph.D.

Email: peeraya.s@msu.ac.th

ประธานกรรมการสารสนเทศ

อาจารย์ ภก.กรีพล แม่นวิวัฒนกุล

Kreepon Manwiwattanakun, M.Sc.

Email: greepol.m@msu.ac.th

ผู้จัดการร้านยามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ประสบอร รินทอง

Prasob-orn Rinthong, Ph.D.

Email : prasoborn.r@msu.ac.th

ผู้จัดการโรงงานฟาร์มแคร์ฟาร์มาซูติคอล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ นวลแก้ว

Asst.Prof. Somsak Nualkaew, Ph.D.

Email : somsak.n@msu.ac.th

หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมคลินิก

อาจารย์ ดร.ภญ.อารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์

Areerut Leelathanalerk, PharmD, BCPS

Email : areerut.l@msu.ac.th

หัวหน้ากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์

อาจารย์ ดร.ภญ.ชวัลนุช มัดจุปะ

Chawannuch Mudjupa, Ph.D.

Email : chawannuch.m@msu.ac.th

หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์สังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก.ธนพงศ์ ภูผาลี

Asst.Prof. Thanapong Poophalee

Email :thanapong.p@msu.ac.th

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์

นางปัญจภา สมันจิตร

Punchapha Samanchit

Email : punchapha.sam@msu.ac.th