อาจารย์ กลุ่ม เภสัชศาสตร์สังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง

Email : chanuttha.p@msu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุรศักดิ์ ไชยสงค์

Email : surasak.c@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.กฤษณี สระมุณี

Email : kritsanee.s@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.อิสรา จุมมาลี

Email : itsara.c@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล

Email : somsak.a@msu.ac.th

อาจารย์ ภญ.ธารินี ศรีศักดิ์นอก (ลาศึกษาต่อ)

Email : tharinee.s@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก.ธนพงศ์ ภูผาลี

Email : thanapong.p@msu.ac.th

อาจารย์ ภญ.ขวัญดาว มาลาสาย

Email : khuandao.m@msu.ac.th