อาจารย์ กลุ่ม เภสัชศาสตร์สังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง Ph.D

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ ไชยสงค์ Ph.D

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณี สระมุณี Ph.D

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรา จุมมาลี PharmD

อาจารย์สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล Ph.D

อาจารย์ธารินี ศรีศักดิ์นอก PharmD, LL.B.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพงศ์ ภูผาลี PharmD, LL.B

อาจารย์ขวัญดาว มาลาสาย PharmD