อาจารย์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธิน ผดุงกิจ Ph.D

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ นวลแก้ว Ph.D

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา ไทรชมภู Ph.D

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพรรณ เหล่าวชิระสุวรรณ Ph.D

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ์ Ph.D

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรลือ สังข์ทอง Dr.rer.nat

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสบอร รินทอง Ph.D

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คัทลียา เมฆจรัสกุล Ph.D

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิลักขณ์ รัตตะรมย์ Ph.D

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันวิสาข์ คุณะวัฒนกุล Ph.D

อาจารย์ชวัลนุช มัดจุปะ Ph.D

อาจารย์ทวีศักดิ์ ธรรมราช Ph.D

อาจารย์ศุภกัญญา กุมกาญจนะ M.Sc.

อาจารย์กรีพล แม่นวิวัฒนกุล M.Sc.

อาจารย์ณัฐพงษ์ วิชัย Ph.D

อาจารย์วรพร แสนทวีสุข Ph.D