อาจารย์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.เมธิน ผดุงกิจ

Email : methin.p@msu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ นวลแก้ว

Email : somsak.n@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ไทรชมภู

Email : wanida.c@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พรพรรณ เหล่าวชิระสุวรรณ

Email : pornpun.l@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ์

Email : sakulrat.r@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.บรรลือ สังข์ทอง

Email : bunleu.s@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ประสบอร รินทอง

Email : prasoborn.r@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.คัทลียา เมฆจรัสกุล

Email : catheleeya.m@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.รุจิลักขณ์ รัตตะรมย์

Email : rujiluk.r@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.วันวิสาข์ คุณะวัฒนกุล

Email : wanwisa.k@msu.ac.th

อาจารย์ ดร.ภญ.ชวัลนุช มัดจุปะ

Email : chawannuch.m@msu.ac.th

อาจารย์ ดร.ภก.ทวีศักดิ์ ธรรมราช

Email : taweesak.d@msu.ac.th

อาจารย์ ดร.ภญ.ศุภกัญญา กุมกาญจนะ

Email : suphakanya.t@msu.ac.th

อาจารย์ ภก.กรีพล แม่นวิวัฒนกุล

Email : greepol.m@msu.ac.th

อาจารย์ ดร.ภก.ณัฐพงษ์ วิชัย

Email : nuttapong.w@msu.ac.th

อาจารย์ ดร.ภญ.วรพร แสนทวีสุข

Email : waraporn.sa@msu.ac.th