อาจารย์กลุ่มวิชา เภสัชกรรมคลินิก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์

Email : juntip.k@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พยอม สุขเอนกนันท์

Email : phayom.s@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิดา จารุโชติกมล

Email : atika.j@msu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ปวิตรา พูลบุตร

Email : pawitra.p@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ คุชนี

Email : benjamart.w@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช

Email : tananan.r@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อรอนงค์ วลีขจรเลิศ

Email : ornanong.w@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พีรยา ศรีผ่อง

Email : peeraya.s@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.รจเรศ นิธิไพจิตร

Email : rodchares.n@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ

Email : pattarin.k@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ราตรี สว่างจิตร

Email : ratree.m@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สายทิพย์ สุทธิรักษา

Email : saithip.s@msu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ภก.วิระพล ภิมาลย์

Email : wiraphol.p@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก.ธีระพงษ์ ศรีศิลป์

Email : theerapong.s@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุรัชดา ชนโสภณ

Email : suratchada.k@msu.ac.th

อาจารย์ ดร.ภญ.วนรัตน์ อนุสรณ์เสงี่ยม

Email : wanarat.a@msu.ac.th

อาจารย์ ดร.ภก.ภาณุมาศ ภูมาศ

Email : panumart.p@msu.ac.th

อาจารย์ ดร.ภญ.อารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์

Email : areerut.l@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก.ปวิช พากฏิพัทธ์

Email : pawich.p@msu.ac.th

อาจารย์ ภก.ชาญเกียรติ เพียรชนะ

Email : pattharapol.p@msu.ac.th

อาจารย์ ภญ.ครองขวัญ ดวงพาวัง
(ลาศึกษาต่อ)

Email : krongkwan.d@msu.ac.th

อาจารย์ ภญ.อัมพิกา ช่างผัส

Email : ampika.c@msu.ac.th

อาจารย์ ดร.ภญ.พรชนก ศรีมงคล

Email : pornchanok.s@msu.ac.th

อาจารย์ ดร.ภก.เปมรินทร์ โพธิสาราช

Email : pemmarin.p@msu.ac.th

อาจารย์ ภญ.เพียงขวัญ ศรีมงคล

Email : piangkwan.s@msu.ac.th

อาจารย์ ภญ.ภัทรา อัศวธนบดี
(ลาศึกษาต่อ)

Email : patra.a@msu.ac.th