อาจารย์กลุ่มวิชา เภสัชกรรมคลินิก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ Ph.D

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พยอม สุขเอนกนันท์ PharmD, Ph.D

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อชิดา จารุโชติกมล Ph.D

รองศาสตราจารย์ปวิตรา พูลบุตร Ph.D

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ คุชนี Ph.D

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช Ph.D

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ วลีขจรเลิศ Ph.D

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรยา ศรีผ่อง PharmD, Ph.D

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รจเรศ หาญรินทร์ Ph.D

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ Ph.D

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราตรี สว่างจิตร Ph.D

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายทิพย์ สุทธิรักษา Ph.D

รองศาสตราจารย์วิระพล ภิมาลย์ PharmD

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระพงษ์ ศรีศิลป์ PharmD, BCPS

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัชดา ชนโสภณ PharmD, Ph.D

อาจารย์วนรัตน์ อนุสรณ์เสงี่ยม Ph.D

อาจารย์ภาณุมาศ ภูมาศ Ph.D

อาจารย์อารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์ PharmD, BCPS

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวิช พากฏิพัทธ์ PharmD, Grad Dip (Pharmacotherapy)(ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์ภัทรพล เพียรชนะ PharmD

อาจารย์ครองขวัญ ดวงพาวัง PharmD

อาจารย์ธชา ผาสุข PharmD

อาจารย์พรชนก ศรีมงคล Ph.D

อาจารย์เปมรินทร์ โพธิสาราช PharmD.

อาจารย์เพียงขวัญ ศรีมงคล PharmD.

อาจารย์ภัทรา อัศวธนบดี PharmD.